Pendidikan Agama Islam SMA/MA/SMK/MAK Memahami ayat-ayat Al-Qur’an yang berkaitan dengan fungsi manusia sebagai khalifah, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Meningkatkan keimanan kepada Allah sampai Qadha dan